Algemene Voorwaarden Creditforce

 

ALGEMENE VOORWAARDEN CREDITFORCE SOLUTIONS B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 1 april 2017 onder nummer 30231945

CreditForce voorziet in de behoefte van opdrachtgevers aan tijdelijke krachten. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de opdracht tot het door CreditForce op tijdelijke basis inzetten oftewel detacheren van een CreditForce Professional bij een opdrachtgever. Ofwel het voorzien in de behoefte van opdrachtgevers met het inrichten van een professionele credit management organisatie inclusief de inzet van een CreditForce Professional en benodigde Software.

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

CreditForce CreditForce Solutions B.V. als zijnde gebruiker van deze algemene voorwaarden

Opdrachtgever de rechtspersoon of natuurlijke persoon die CreditForce heeft ingeschakeld om het Credit Management Professioneel in te richten;

CreditForce Professional de professional(s) van CreditForce, in te zetten bij Opdrachtgever teneinde onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten;

Inzet de tewerkstelling van een CreditForce Professional in het kader van een opdracht;

Software De credit management software welke benodigd is om het credit management proces in te richten bij de klant;

Tarief het door Opdrachtgever ter zake van de inzet van de CreditForce Professional aan CreditForce  verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het tarief wordt per uur berekend, tenzij anders schriftelijk is

overeengekomen.

Artikel 2 Algemene bepalingen 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (van opdracht) waarbij CreditForce partij is, alle diensten die zij op grond daarvan levert zoals het ter beschikking stellen van CreditForce Professionals en Software, alsmede alle offertes en/of aanbiedingen die zij doet.
 2. Contractuele bedingen die van deze algemene voorwaarden afwijken of deze aanvullen zijn slechts geldig voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 3. Nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Bij ongeldigheid van enige bepaling(en) zullen Opdrachtgever en CreditForce in overleg treden teneinde deze bepaling(en) te vervangen. Waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) alsmede het geheel van deze algemene voorwaarden, behouden blijven.

Artikel 3 Aanvang opdracht – selectie

 1. Opdrachtgever verstrekt CreditForce voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de opdracht en de werkzaamheden, aangevuld met informatie over functie, kwalificaties, werktijden en arbeidsduur.
 2. Aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie selecteert CreditForce een of meer CreditForce Professionals, die zij ter uitvoering van de opdracht aan Opdrachtgever voorstelt. Opdrachtgever is gerechtigd een voorgestelde CreditForce Professional af te wijzen.
 3. Opdrachtgever heeft gedurende de eerste 5 werkdagen na aanvang van de werkzaamheden (uit hoofde van de opdracht) door de CreditForce Professional het recht de opdracht met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen, indien de CreditForce Professional aantoonbaar niet voldoet aan de uitdrukkelijk overeengekomen kwalificaties én Opdrachtgever dit – minimaal één werkdag voor de daadwerkelijke beëindiging – aan de hand van (het invullen en ondertekenen van) een evaluatieformulier van CreditForce – met de betreffende CreditForce Professional heeft overlegd. Dit evaluatieformulier zal uiterlijk één dag voor genoemd overleg bij CreditForce worden opgevraagd. Opdrachtgever zal CreditForce-uiterlijk één dag na genoemd overleg op de hoogte stellen van de (voorgenomen) beëindiging. Indien CreditForce vervolgens aangeeft binnen 10 werkdagen na de (voorgenomen) beëindiging voor passende vervanging zorg te kunnen dragen zal de overeenkomst van opdracht niet eindigen. In dit geval zal de vervanger de betreffende opdracht voortzetten. Het voorgaande is uitsluitend van toepassing op de CreditForce Professional die voor de eerste keer bij de Opdrachtgever werkzaam is.
 4. Indien de inspanningen van CreditForce om welke redenen dan ook niet – of niet binnen de door Opdrachtgever gewenste termijn – leiden tot de daadwerkelijke inzet van een CreditForce Professional, schiet CreditForce niet te kort jegens Opdrachtgever en is zij niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook.
 5. Indien een CreditForce Professional niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen, is CreditForce niet aansprakelijk voor de eventuele dientengevolge door Opdrachtgever geleden schade, tenzij Opdrachtgever onverwijld en binnen 6 werkdagen na aanvang van de inzet een schriftelijke klacht ter zake bij CreditForce indient en daarbij aantoont dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van CreditForce bij de selectie.
 6. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever naar het oordeel van CreditForce onvoldoende is gebleken, is zij te allen tijde gerechtigd opdrachten niet aan te nemen of terug te geven. Indien hierdoor een opdracht tussentijds wordt beëindigd is CreditForce gerechtigd naar de stand van de opdracht af te rekenen. Het bepaalde in artikel 9 (overname personeel) blijft onverkort van toepassing.

Artikel 4 Opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd      

 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor:

– een vaste periode (een opdracht met vastgestelde einddatum) of;

– een bepaalbare periode (een opdracht op projectbasis, waarbij een objectief bepaalbare gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld voltooiing van het project, de opdracht doet eindigen) of;

– een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt (een project met een uiterste einddatum);

4.2 De opdracht voor een vaste periode (zie artikel 4.1) zal steeds stilzwijgend met de aanvankelijk overeengekomen vaste periode worden verlengd en ingeval van een bepaalbare periode (zie artikel 4.1) steeds met één jaar worden verlengd, tenzij een der partijen de opdracht schriftelijk per aangetekende brief en met in acht name van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de overeengekomen duur opzegt. De opdracht voor onbepaalde tijd kan tussentijds worden opgezegd indien de opzegging schriftelijk per aangetekende brief en met in acht name van een opzegtermijn van tenminste één maand tegen het einde van de maand geschiedt.

4.3 CreditForce heeft het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen Opdrachtgever en CreditForce bestaande opdrachten op te schorten, dan wel

deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

4.3.1 aannemelijk wordt dat de opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens CreditForce zal (kunnen) voldoen; of Opdrachtgever geliquideerd is, of in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

4.3.2 Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de opdracht.

4.4 Bij ontbinding van een opdracht worden de verplichtingen van Opdrachtgever

jegens CreditForce direct opeisbaar. CreditForce is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Software van rechtswege.

4.5 Het eindigen van een opdracht laat verplichtingen van de Opdrachtgever jegens CreditForce ten aanzien van door CreditForce bij Opdrachtgever geïntroduceerde CreditForce Professional onverlet.

4.6 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan Opdrachtgever een overeenkomst slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.

Artikel 5 Leiding en toezicht Opdrachtgever

5.1 De werkzaamheden vinden plaats onder algehele leiding en toezicht en onder algehele verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de CreditForce Professional bij de uitoefening van leiding en toezicht gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

5.2 De CreditForce Professional rapporteert tijdens het uitvoeren van de overeenkomst aan een door Opdrachtgever aan te wijzen projectleider of contactpersoon.

5.3 Tewerkstelling van de CreditForce Professional in het buitenland is slechts mogelijk, indien dit schriftelijk is overeengekomen met CreditForce en de CreditForce Professional daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

5.4 Zonder schriftelijke toestemming van CreditForce is het Opdrachtgever niet toegestaan de CreditForce Professional aan een derde ‘door te lenen’, d.w.z. aan

een derde ter beschikking te stellen voor het onder leiding en toezicht van deze

derde verrichten van werkzaamheden.

5.5 Slechts indien CreditForce en de CreditForce Professional daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd is Opdrachtgever gerechtigd de CreditForce Professional te werk te stellen in afwijking van hetgeen bij opdracht is overeengekomen.

Artikel 6 Overleg en vervanging 

 1. Opdrachtgever en CreditForce zullen eenmaal per jaar, en zoveel vaker als een van beide partijen dat wenst, overleggen over de uitvoering van de overeenkomst (van opdracht). Per overeenkomst (van opdracht) wijzen Opdrachtgever en CreditForce -contactpersonen aan, die belast zijn met het overleg over de uitvoering van de overeenkomst (van opdracht).
 2. CreditForce is te allen tijde gerechtigd aan Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ingezette CreditForce Professional door een andere CreditForce Professional onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van CreditForce, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijnen van het UWV. Opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden kunnen afwijzen. Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
 3. Indien CreditForce om welke reden dan ook een (vervangende) CreditForce Professional niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen bij Opdrachtgever kan inzetten, schiet

CreditForce niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever.

6.4 Bij arbeidsongeschiktheid van een CreditForce Professional is CreditForce niet gehouden voor onmiddellijke vervanging zorg te dragen. Indien de arbeidsongeschiktheid langer dan twee maanden duurt of dreigt te gaan duren, treden CreditForce en Opdrachtgever met elkaar in overleg over de mogelijkheden van vervanging.

 

Artikel 7 Arbeidsomvang en werktijden

 1. De arbeidsomvang en de werktijden van de CreditForce Professional bij de Opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de CreditForce Professional zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever staat ervoor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de CreditForce Professional voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet erop toe dat de CreditForce Professional de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

Artikel 8 Opleiding  

8.1 Indien de CreditForce Professionals, op verzoek van Opdrachtgever opleidingen volgen, worden de opleidingskosten door Opdrachtgever gedragen. De aan de opleidingen bestede tijd wordt ook door Opdrachtgever betaald, behoudens indien en voor zover partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 9 Overname CreditForce Professional

 1. Het is Opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen niet toegestaan om een CreditForce Professional gedurende de uitvoering van een opdracht of gedurende 12 (twaalf) maanden na afloop daarvan, ongeacht de reden van beëindiging, buiten CreditForce om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten.
 2. Het is Opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie niet toegestaan om een door CreditForce in het kader van een (beoogde) opdracht aan de opdrachtgever voorgestelde CreditForce Professional binnen een periode van 12 (twaalf) maanden na het voorstellen aan Opdrachtgever, buiten CreditForce om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze al dan niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten. Ditzelfde geldt – tenzij CreditForce ter zake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt – indien de door CreditForce geïntroduceerde CreditForce Professional bij Opdrachtgever al op enigerlei wijze bekend mocht blijken te zijn.
 3. Overtreding van het in de vorige leden bepaalde leidt tot een aan CreditForce verschuldigde, onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ter hoogte van Euro 50.000,- (vijftig duizend euro) te vermeerderen met Euro 1.000 (een duizend) maar laat de mogelijkheid van CreditForce om volledige schadevergoeding te eisen onverlet.
 4. Opdrachtgever is in verband met het bepaalde in dit artikel verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor (in)direct aan haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 10 Arbeidsomstandigheden     

 1. Opdrachtgever geeft de CreditForce Professional actieve voorlichting over alle specifieke voor de werkplek van de CreditForce Professional relevante risico’s en aandachtspunten.
 2. Opdrachtgever is gehouden om aan de CreditForce Professional en aan CreditForce tijdig, in ieder geval een werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
 3. Opdrachtgever zal CreditForce steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.
 4. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de

Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. Opdrachtgever is jegens de CreditForce Professional en CreditForce verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

 1. Opdrachtgever zal – voor zover wettelijk vereist – indien de CreditForce Professional een bedrijfsongeval of beroepsziekte overkomt, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en er zorg voor dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. Opdrachtgever informeert CreditForce zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt daarbij een kopie van de opgestelde rapportage.
 2. Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van CreditForce stelt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft CreditForce het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft CreditForce het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van CreditForce tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

Artikel 11 Uitvoering van de werkzaamheden

 1. Alle door CreditForce te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door CreditForce te stellen voorwaarden door Opdrachtgever worden geprepareerd en aangeleverd. Opdrachtgever zal de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar CreditForce de computerservice uitvoert. Transport en transmissie, op welke wijze dan ook, geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook indien deze door CreditForce worden uitgevoerd of verzorgd.
 2. Opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem aan CreditForce ter uitvoering van de computerservice ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan CreditForce verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van CreditForce.
 3. Alle door CreditForce bij de computerservice gebruikte apparatuur, Software en andere zaken blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van CreditForce, ook indien Opdrachtgever een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door CreditForce. CreditForce kan de van Opdrachtgever ontvangen producten en gegevens en de gegenereerde resultaten van de verwerking onder zich houden totdat Opdrachtgever alle aan CreditForce verschuldigde bedragen betaald heeft.
 4. CreditForce kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de computerservice aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal CreditForce Opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten.
 5. CreditForce spant zich er naar beste kunnen voor in dat de door hem bij de uitvoering van de computerservice gebruikte Software tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in de door hem in het kader van zijn dienstverlening beheerde Nederlandse wet- en regelgeving. Op verzoek zal CreditForce tegen zijn gebruikelijke tarieven Opdrachtgever adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor Opdrachtgever.

Artikel 12 Tarieven

 1. CreditForce is gerechtigd om het tarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten daarvan stijgen als gevolg van (wijzigingen in) sociale en fiscale wet en- regelgeving, of van enig ander verbindend voorschrift, of als gevolg van (wijziging van) enige toepasselijke cao of van de daarbij geregelde lonen of arbeidsvoorwaarden of daarin vastgestelde loonsverhoging en/of verplichte uitkering.
 2. CreditForce is voorts gerechtigd het tarief aan te passen in verband met de verhoging van de beloning van de dienstverlening per 1 januari van enig kalenderjaar (al dan niet op basis van het CBS-indexcijfer voor de gezinsconsumptie).
 3. CreditForce zal iedere aanpassing van het tarief zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever bekendmaken en schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigen. Indien het tarief te laag is vastgesteld door enige oorzaak die toerekenbaar is aan Opdrachtgever, is CreditForce gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht het tarief op het juiste niveau te brengen. Tevens kan CreditForce hetgeen Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door CreditForce zijn gemaakt, aan Opdrachtgever in rekening brengen.
 4. Het door Opdrachtgever aan CreditForce verschuldigde tarief wordt berekend over de uren waarop CreditForce op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de CreditForce Professional daadwerkelijk gewerkte uren. Het tarief wordt verhoogd met toeslagen en kostenvergoedingen voor zover van toepassing. Overwerk, werk op bijzondere tijden of (feest)dagen en/of verschoven uren wordt – behoudens afwijkende afspraken – beloond conform de bij Opdrachtgever geldende regeling en aan Opdrachtgever doorberekend. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 5. Over tarief, toeslagen en vergoedingen wordt btw in rekening gebracht.

Artikel 13 Opschorting en bedrijfssluitingen

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de CreditForce Professional tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Indien Opdrachtgever zonder dat er sprake is van overmacht tijdelijk geen werk heeft voor de CreditForce Professional of de CreditForce Professional niet te werk kan stellen, is Opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan CreditForce het tarief te voldoen over het laatstelijk geldende of gebruikelijk aantal uren.
 2. Bij het aangaan van de opdracht dient Opdrachtgever CreditForce te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat CreditForce deze omstandigheid, zoveel mogelijk deel kan laten uitmaken van de (arbeids)overeenkomst met de CreditForce Professional.
 3. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient Opdrachtgever de CreditForce Professional en CreditForce onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien Opdrachtgever nalaat om CreditForce tijdig te informeren, is Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan CreditForce het tarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

Artikel 14 Aansprakelijkheid CreditForce

 1. CreditForce verbindt zich jegens Opdrachtgever om de opdracht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren. Indien en voor zover CreditForce deze verplichting niet nakomt, is CreditForce, met inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van Opdrachtgever, mits Opdrachtgever aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van CreditForce.
 2. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van CreditForce is beperkt tot het door CreditForce aan de opdrachtgever in rekening te brengen tarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door CreditForce maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
 3. Aansprakelijkheid van CreditForce voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan CreditForce voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan CreditForce voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 14.1 en 14.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
 4. CreditForce is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen toegebracht aan Opdrachtgever, aan een derde dan wel aan de CreditForce Professional zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de CreditForce Professional. CreditForce is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een verbintenis die door een CreditForce Professional is aangegaan met of die voor hem is ontstaan jegens Opdrachtgever of een derde, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever of die derde.
 5. De aansprakelijkheid van CreditForce wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Opdracht ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever CreditForce onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en CreditForce ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CreditForce in staat is adequaat te reageren.
 6. CreditForce is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van CreditForce, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan CreditForce zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen en Software van derden.
 1. Indien bij de uitvoering van de Opdracht gebruik wordt gemaakt van Software is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van CreditForce staan. CreditForce is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet- beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de CreditForce Professional of CreditForce. Indien  bij de uitvoering van de Opdracht gebruik wordt gemaakt van Software is CreditForce gerechtigd Opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. CreditForce kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. Opdrachtgever behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. CreditForce is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.

Artikel 15 Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal aan de CreditForce Professional vergoeden – en CreditForce vrijwaren tegen – alle schade en kosten die de CreditForce Professional in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover Opdrachtgever en/of CreditForce daardoor aansprakelijk is op grond van de wet en in het bijzonder de artikelen 7:658 BW (arbeidsomstandigheden), 7:611 BW (goed werkgeverschap) of 6:108 BW (schadevordering bij overlijden) uit het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever zal aan de CreditForce Professional de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of tenietgegaan.
 2. Opdrachtgever die enige verplichting uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding aan CreditForce van alle daaruit voortvloeiende schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient CreditForce zo nodig ter zake vrij te waren. Dit laat onverlet, dat CreditForce eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding.
 3. Opdrachtgever vrijwaart CreditForce voor elke aansprakelijkheid van CreditForce als werkgever van de CreditForce Professional ter zake van de in dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen. Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 16 Verantwoording tijd – urenstaten

 1. Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de op de urenstaten vermelde gegevens van de CreditForce Professional correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de CreditForce Professional, het aantal gewerkte uren, overuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het tarief is verschuldigd, eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten. Opdrachtgever staat in voor de tekeningsbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor ondertekening van de urenstaten en de hieraan gerelateerde facturering.
 1. Facturatie vindt plaats op basis van de met Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt tijdsverantwoording middels door Opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde urenstaten.
 2. Opdrachtgever is gehouden de urenstaten binnen twee werkdagen na de door CreditForce en Opdrachtgever overeengekomen periode schriftelijk te accorderen bij gebreke waarvan CreditForce gerechtigd is te factureren conform de door de CreditForce Professional bij CreditForce ingeleverde urenstaat.
 3. CreditForce de tijdsverantwoording geschiedt middels de door de CreditForce Professional aan te leveren urenstaten, behoudt Opdrachtgever een kopie van de urenstaat.
 4. Bij verschil tussen de door de CreditForce Professional bij CreditForce ingeleverde urenstaat en het door Opdrachtgever behouden afschrift, geldt de door de CreditForce Professional ingeleverde urenstaat voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door Opdrachtgever.

Artikel 17 Betaling            

 1. Uitsluitend betalingen aan CreditForce of een door CreditForce schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betaling aan een CreditForce Professional is onverbindend en kan nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 2. Opdrachtgever dient elke door CreditForce ingediende factuur binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te voldoen. Indien Opdrachtgever deze termijn overschrijdt, is hij vanaf dan, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en een rente van de geldende wettelijke rente ex artikel 6:119 BW per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend.
 3. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van Euro 500,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door CreditForce is ingeroepen respectievelijk de vordering door CreditForce ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan betaling op te schorten of te verrekenen.
 5. Klachten omtrent een factuur moeten binnen 8 kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij CreditForce zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de klacht rust op Opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen, Het indienen van een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

Artikel 18 Intellectueel eigendom    

 1. Op verzoek van de Opdrachtgever zal CreditForce de CreditForce Professional een schriftelijke verklaring laten ondertekenen om – voor zover noodzakelijk en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. te bevorderen, dat alle rechten van intellectuele eigendom op de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden toekomen of worden overgedragen aan Opdrachtgever. Indien CreditForce in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de CreditForce Professional of anderszins kosten dient te maken, is Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan CreditForce.
 2. Het staat Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de CreditForce Professional aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in artikel 18.1 bedoelde intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever informeert CreditForce over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan CreditForce.
 3. CreditForce is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de CreditForce Professional verbeurt of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de CreditForce Professional zich beroept op enig recht van intellectuele eigendom.
 4. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Software, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij CreditForce, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die  bij  deze  voorwaarden  en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever tot verveelvoudiging van Software, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet- overdraagbaar aan derden.
 5. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan CreditForce van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Opdrachtgever zal CreditForce vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 19 Software

19.1 Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren zal CreditForce indien de Opdrachtgever dit wenst, Software installeren en gebruiken.

19.2 Het eigendom en onderhoud op de Software is in handen van de Software leveranciers van CreditForce.

19.3 CreditForce kan niet aansprakelijk worden gesteld voor disfunctioneren van de Software en zal er alles aan doen (in geval van calamiteit) om vervangende Software in te zetten om de werkzaamheden op een professioneel niveau voort te zetten.

19.4 Alle data inzake de debiteuren van de Opdrachtgever die naar de software omgeving wordt getransporteerd en of opgebouwd blijft eigendom van de Opdrachtgever. Indien de overeenkomst tussen CreditForce en de Opdrachtgever wordt beëindigd zal deze data direct worden terug geleverd aan de Opdrachtgever.

19.5 CreditForce verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Software. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de Software te laden en uit te voeren.

19.6 De Software mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van Opdrachtgever waarop de Software voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de Opdracht uitdrukkelijk blijkt.

19.7 Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de Software zal Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de Software aan CreditForce retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever van zodanige vernietiging CreditForce onverwijld schriftelijk melding maken.

Artikel 20 Beveiliging Software

20.1 Serverinrichting op beveiligingsniveau hoog (gescheiden servers, in- en uitgaande firewalls, intrusion detection, (zeer) periodieke software updates tegen beveiligingslekken)

20.2 Periodieke PEN test via automatische software;

20.3 Jaarlijks wordt er een handmatige PEN test uitgevoerd;

20.4 Login en authenticatie (voor serverbeheer) gaat via sleutels en optioneel via two-factor authentication;

20.5 Personeel wordt getraind omtrent veiligheid en veiligheidscultuur. Data mag nooit meegenomen worden op onbeveiligde datadragers;

20.6 Wachtwoorden worden in beveiligde omgeving opgeslagen en niet per email, e.d. verzonden en er is beleid wie bij welke data mag;

20.7 Data wordt opgeslagen op servers binnen de Europese ruimte (in dit geval AMS) serverprovider is ISO 27001, 27002 gecertificeerd; back-ups worden periodiek gemaakt naar meerdere externe locaties (uur, dag, retentie: 30 dagen).

Artikel 21 Geheimhouding en gebruik van informatie

 1. CreditForce en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een opdracht of overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.
 2. Alle door CreditForce verstrekte bescheiden, gegevens of stukken, waaronder rapporten, adviezen, overeenkomsten, softwareapplicaties, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van CreditForce worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard ervan anders voortvloeit.
 1. Indien CreditForce teneinde werkzaamheden uit hoofde van enige opdracht te kunnen uitvoeren, auteursrechtelijk beschermde werken, modellen en/of uitvindingen dient te gebruiken, met betrekking waartoe rechten van intellectuele of industriële eigendom toekomen aan derden en waartoe ten behoeve van te verrichten werkzaamheden voor Opdrachtgever een licentieovereenkomst dient te worden afgesloten, zal CreditForce Opdrachtgever hierover informeren. Licentieovereenkomsten worden slechts in opdracht en voor rekening van Opdrachtgever afgesloten.
 2. Opdrachtgever vrijwaart CreditForce voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan CreditForce toerekenbaar zijn.

Artikel 22 Meerwerk

 1. Indien CreditForce op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Opdracht vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van CreditForce. CreditForce is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 23 Auto

23.1 Indien door Opdrachtgever aan de CreditForce Professional een auto ter beschikking wordt gesteld waarmee de CreditForce Professional (tevens) privé mag rijden, informeert Opdrachtgever CreditForce hier onmiddellijk over. Opdrachtgever overlegt aan CreditForce de voor een correcte salarisverwerking benodigde gegevens, waaronder een opgave van de cataloguswaarde. Opdrachtgever zal aansprakelijk zijn voor alle eventueel uit het gebruik van de auto voortvloeiende schade en is gehouden om alle wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten.

Artikel 24 Gelijkheidsbeginsel 

24.1 CreditForce, noch Opdrachtgever zullen ongeoorloofd onderscheid maken bij het selecteren van kandidaten, in bijzonder naar leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Opdrachtgever zal geen niet-functierelevante eisen stellen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid en deze zullen ook niet door CreditForce worden meegewogen.

Artikel 25 Geschillenbeslechting

25.1 Partijen doen eerst een beroep op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in der minne te beslechten.

25.2 Op alle overeenkomsten en opdrachten gesloten onder deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

25.3 De bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht is met uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die uit enige overeenkomst gesloten onder deze algemene voorwaarden voortkomen.

Resultaatgericht

Onze ervaren professionals zijn in staat om snel meetbare resultaten neer te zetten. Zij scheppen de ruimte voor de meest wezenlijke activiteiten van het ondernemen zelf.

Betrouwbaar

Door hun brede ervaring en bewezen betrouwbaarheid vervullen onze professionals moeiteloos belangrijke spilfuncties in uw organisatie.

Deskundig

De kwaliteit van onze professionals vervult ons met trots en zorgt ervoor dat wij door middel van training en coaching een optimale graad van dienstverlening kunnen handhaven.

Gepassioneerd

Wij doen zaken met gepassioneerde talenten die op gebied van financiën en credit management hun sporen hebben verdiend. Hun vakkennis en passie vindt u terug in de kwaliteit van ons netwerk.